ZARYS HISTORYCZNY ORAZ OSIĄGNIĘCIA BYTOMSKIEGO OGNISKA ARTYSTYCZNEGO W BYTOMIU


       Dnia 01.X.1951 roku na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki powstał przy Państwowej Szkole Muzycznej w Bytomiu, Ośrodek Kształcenia Artystycznego. Założycielem i Kierownikiem Ośrodka był Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Mateusz Lisicki (pedagog, wychowawca, muzyk).
Bazą materialną i kadrową było powstałe w 1945r. Miejskie Konserwatorium Muzyczne, którego założycielem był Stefan Marian Stoiński – pedagog, wychowawca, kompozytor, muzykolog, zbieracz folkloru muzycznego, długoletni redaktor „ŚPIEWAKA”.
Ośrodek działał na zasadzie samowystarczalności. Ze środków jakie wnosili uczniowie w formie opłat za naukę, utrzymywano Ośrodek, opłacano nauczycieli.
Prawnym opiekunem Ośrodka był Związek Śląskich Kół Śpiewaczych. W roku szkolnym 1953/1954 liczba uczniów wynosiła 280, a liczba nauczycieli 20.
W roku szkolnym 1952/53 postanowiono prowadzić naukę na zasadach podobnych do nauki w szkole. Wprowadzono egzaminy wstępne, półroczne, końcoworoczne. Zorganizowano po raz pierwszy popis uczniów Ośrodka. W roku szkolnym 1954/1955 Ośrodek Kształcenia Artystycznego przemianowano na Społeczne Ognisko Artystyczne, opiekunem prawnym zostało Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Artystycznych w Katowicach.
W 1955 roku Społeczne Ognisko Artystyczne poszerzyło swoją działalność. Utworzono filię Ogniska w Piekarach Śląskich. W związku z tym wzrosła liczba uczniów do 400, a liczba nauczycieli do 30. Od 01.IX.1957 roku na stanowisko Dyrektora Społecznego Ogniska Artystycznego został powołany przez Wojewódzki Wydział Kultury -TadeuszBorowski – muzyk, pedagog, społecznik i działacz kultury. W tym roku założono klasę rytmiki do której uczęszczały dzieci w wieku przedszkolnym oraz sekcję instrumentów dętych. W roku 1958 przeprowadzono klasyfikację uczniów na działy : dziecięcy (sześcioletni), młodzieżowy (czteroletni), umuzykalniający (sześcioletni) oraz na klasy: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, gitary, śpiewu solowego, rytmiki i umuzykalnienia. W 1962 roku utworzono „ Muzyczne Przedszkole „ z sekcją rytmiczną i umuzykalniającą. Rok później założono chór dziecięcy i dwa zespoły akordeonowe. Pierwszy egzamin dyplomowy odbył się 25.VI.1965r. Było 12 absolwentów, w tym 8 w klasie fortepianu oraz 4 w klasie akordeonu. W październiku 1969 roku powstała druga filia Społecznego Ogniska Artystycznego w Garnizonowym Klubie Oficerskim Jednostki Wojskowej 1901 w Mierzęcicach. Od 1965 roku funkcję Dyrektora pełnił mgr Michał Krawczyk – pianista i muzykolog, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu. Po jego śmierci w 1982 roku Dyrektorem został mgr Henryk Kowalczyk, który pełnił tą funkcję do czasu przejścia na emeryturę, do roku 1986.
Przez następny rok funkcję Dyrektora pełniła tymczasowo pani mgr Edeltrauda Spura- pedagog, pianistka, akordeonistka. Od 1.IX.1988 do roku 1994 Dyrektorem Społecznego Ogniska Artystycznego była mgr Maria Serafin – pianistka, pedagog, vice Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu.
Od 1994 roku funkcję Dyrektora objęła mgr Małgorzata Knapik - pianistka, pedagog.
Od września 2003 roku funkcję Dyrektora Ogniska objęła pani mgr Edeltrauda Spura pedagog-pianistka-akordeonistka.
Od 1.IX.2007 roku Bytomskie Ognisko Artystyczne istnieje jako placówka kształcenia artystycznego działająca jako Stowarzyszenie. Powstała na bazie działającego od 1951 roku Społecznego Ogniska Artystycznego w Bytomiu.
      Głównym celem działania naszego Ogniska jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Rozpowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie i kultywowanie folkloru muzycznego w całym regionie.
Placówka przygotowuje i kieruje najzdolniejszych wychowanków do dalszego kształcenia artystycznego. Ognisko obecnie mieści się w budynku przy ul. Moniuszki 20 w Bytomiu. Od powstania Ogniska od 1951 – 2013 roku Bytomskie Ognisko Artystyczne ukończyło 1736 absolwentów. Wśród wybitnie uzdolnionych, którzy dzisiaj są znanymi postaciami życia artystycznego znajdują się :

    • Zbigniew Szram – kompozytor,

    • Mirosław Błaszczyk – dyrygent Filharmonii Krakowskiej,

    • Tadeusz Serafin – dyrygent Opery Śląskiej,

    • Monika Ratajczyk (Komander) – pianista, organista, pedagog, koncertuje w Stadtallendorf,

    • Lilianna Meissner (Zachacz) - pianistka, akordeonistka, koncertuje w Hannower.

 

Dane statystyczne dotyczące absolwentów przedstawiają się następująco :

    • absolwenci, którzy ukończyli Akademię Muzyczną - 40

    • absolwenci, którzy ukończyli PSM II Stopnia - 70

    • absolwenci, którzy uczą w Ogniskach Muzycznych - 51

    • absolwenci, którzy uczą w PSM I i II Stopnia - 33

    • kierownicy Orkiestr i Zespołów Instrumentalnych - 58

    • pracownicy Filharmonii - 1

    • pracownicy Opery Śląskiej - 17

    • absolwenci grający w Orkiestrach Dętych - 15

    • absolwenci działu średniego Byt.Ogn.Art. - 197

         Bytomskie Ognisko Artystyczne organizuje popisy, koncerty na terenie Ogniska oraz poza Ogniskiem. Uczniowie brali udział w festiwalach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Artystycznych w Katowicach (19), w konkursach zorganizowanych przez panią Dyrektor mgr Edeltraudę Spurę. Pani Dyrektor swoim niemal 54 letnim okresem pracy pedagogicznej na zawsze wpisała się w karty historii działalności naszej placówki. Jej praca w środowisku stała się dla pani Edeltraudy Spury drogą do rozpowszechniania kultury muzycznej, popularyzowania i kultywowania folkloru muzycznego oraz promowania naszej placówki. Uczniowie odwiedzają Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Szpitale, przynosząc swym muzykowaniem osamotnionym i chorym - radość. Z inicjatywy pani Spury w roku 2002 powstały cykle koncertów „ MUZYKA NIE ZNA GRANIC „ z mottem: WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ BRAĆMI. Uczestnikami tych koncertów są uczniowie naszego Bytomskiego Ogniska Artystycznego oraz członkowie Zespołu „Piccolo”.
W roku 2004 pani Spura zorganizowała koncert pod tytułem „BYTOM MIASTEM 5-CIU KULTUR”. W koncercie tym wystąpili Romowie, członkowie Związku Kresowian. Przedstawiono kulturę śląską, polską, i niemiecką. Wraz z uczniami organizuje koncerty kolęd, mikołajki, czy spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Babci, czy też Dnia Dziecka. Uczniowie Bytomskiego Ogniska Artystycznego biorą udział w uroczystościach zorganizowanych przez miasto Bytom jak: „DNI BYTOMIA” , „ŚWIATOWY ZJAZD BYTOMIAN”. Uczniowie nasi reprezentują swój program muzyczny w kraju i za granicą. Wyjeżdżają na koncerty do Czech i Bawarii.
W mieście partnerskim Bytomia jakim jest Recklinghausen oraz w całym
Zagłębiu Rury nasza pani Dyrektor mgr Edeltrauda Spura jest niezwykle cenionym pedagogiem, którego celem w życiu jest nieść radość innym ludziom, jest wzorem dla nauczycieli młodego pokolenia. Obecnie do naszego Ogniska uczęszcza 100 uczniów, którzy uczą się w klasach:

     • fortepianu

     • keyboardu

     • skrzypiec

     • gitary

     • śpiewu solowego

Uczniowie śpiewu solowego zdobywają I i II oraz III miejsca w różnych konkursach wokalnych.
Bytomskie Ognisko Artystyczne od 1951 do 2013 roku zorganizowało 260 koncertów. Brało udział w 45 konkursach i festiwalach muzycznych.